Handelsbetingelser for unikkontakt.dk (OnOff ApS)

English version below.

OnOff ApS Holger Brodthagensvej 10 4800 Nykøbing F TLF: +4524641746 CVR: 29313040

 

Betaling

OnOff ApS modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay, Visa Electron, og ApplePay Betalingen vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes, eller det virtuelle produkt er oprettet. Medmindre andet er aftalt, eller fremgår af din ordre. Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)
OnOff ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder at din data er sikker, og ikke kan læses af andre udefrakommende.
OnOff ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

 

Levering

Leveringstiden for din ordre er 3-5 Hverdage. Leverings område: Vi leverer til alle lande indenfor EU og EØS.

OnOff ApS afsender varer med følgende: PostNord – Privat, PostNord – Erhverv, PostNord – Valgfrit udleveringssted. Fragten bliver beregnet ud fra vægt. Du vil kunne vælge imellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”. Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke fra vores lager, og hjem til dig.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på standardvarer købt på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt, eller fremgår af din ordre. 14 dags perioden starter den dag hvor ordren er leveret. Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv. Ønske om fortrydelse, skal meddeles til os, senest 14 efter leveringen, og være os i hænde senest 14 dage efter at vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten. Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail info@unikkontakt.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt, og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne). Der gives ikke 14 dages fuld fortrydelsesret på Speciallavet vare, som for eksempel vare produceret med dit eget design.

 

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder, at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til OnOff ApS at vurdere varens stand.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til OnOff ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, medmindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. OnOff ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang. Ved returnering kontaktes virksomheden: OnOff ApS Holger Brodthagensvej 10 4800 Nykøbing F TLF: +4524641746 Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

 

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: info@designow.dk samt hjemmesiden du har købt varen på. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link). For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eu


Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato
 
 
English Version:
 

Terms and Conditions for unikkontakt.dk (OnOff ApS)

OnOff ApS Holger Brodthagensvej 10 4800 Nykøbing F TLF: +4524641746 CVR: 29313040

Payment

OnOff ApS accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron. Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

When paying with Visa Electron and Mastercard Debit, which is a debit card, the payment will be reserved in your account in accordance with the terms of your card until we withdraw or decline the payment.

All prices on the website include VAT. The website uses the following currencies for pricing: Denmark – Kroner (DKK)

OnOff ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

OnOff ApS’s own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 3-5 business days.

OnOff ApS uses PostNord – Privat, PostNord – Erhverv, PostNord – Valgfrit udleveringssted, for shipment of your ordered items.

Freight cost is calculated from the weight of the items.

You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.

You will receive a Track and Trace-number upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

OnOff ApS offers a 14 days full refund on standard goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om info@unikkontakt.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

OnOff ApS do not offer a 14 days full refund on customised products like products with custom designs printed

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods. This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to OnOff ApS to evaluate the item’s condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to OnOff ApS in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

OnOff ApS covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

OnOff ApS Holger Brodthagensvej 10 4800 Nykøbing F Phone: +4524641746

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with OnOff ApS, we need the following information:

 . Name . Address . Phone number . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with OnOff ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for OnOff ApS have access to the information recorded about you.

The data manager in OnOff ApS is: Martin Ravn.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with OnOff ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact info@designow.dk .

Cookies 

On Designow.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at Designow.dk, which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve OnOff ApS’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

In the event of a complaint, our e-mail address must be stated: info@designow.dk and the website on which you purchased the item. A complaint about a product or service can be filed with the Center for Complaints, the House of Commons, Toldboden 2, 8800 Viborg. You can appeal to the Center for Complaints through the Complaints Portal for the House of Commons (Link) . For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission’s online complaint platform. ec.europa.eu 


Withdrawal form

This form will only be completed and returned if the right of withdrawal is invoked.

– To [insert the trader’s name, physical address and, where appropriate, fax number and email address of the trader himself]:
– I / We (*) hereby announce that I / We (*) wish to exercise the right of withdrawal in connection with my / our (*) purchase agreement for the following goods (*) / provision of the following services (*)
– Ordered it (*) / Received it (*)
– Consumer’s name (Consumer’s names)
– Consumer’s address (Consumer’s address)
– Consumer’s signature (Consumer’s signatures) (only if the contents of the form are communicated on paper)
– Date